18.08.2016 15:45

1. septembris – strādājošo vecāku brīvdienas iespēja

Autors  Lidija Dārziņa, LV portāls
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
1. septembris – strādājošo vecāku brīvdienas iespēja arhīvs

Mācību gada pirmajā dienā daudzi vecāki vēlas doties uz skolu ar saviem bērniem, jo īpaši ar pirmklasniekiem. Darba likums tiesības uz brīvu dienu skolēnu vecākiem neparedz, savukārt valsts pārvaldes iestādēm jaunāko klašu bērnu vecākiem ir atļauts piešķirt apmaksātu brīvdienu piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros.

Taču Darba likums no šā gada paredz vienu papildatvaļinājuma dienu, ja ir viens vai divi bērni, abiem vecākiem, ko var izmantot arī 1. septembrī.


Šā gada iespēja – papildatvaļinājums

Darba likuma 151. pants nosaka:

(1) Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir:
darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, – trīs darba dienas;
darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, – ne mazāk kā trīs darba dienas;
darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, – ne mazāk par vienu darba dienu.

Tikai no šā gada Darba likumā ir paredzētas 3. punktā noteiktās tiesības uz vienu papildatvaļinājuma dienu vecākiem, kuriem ir viens vai divi bērni. Turklāt šīs tiesības var izmantot abi vecāki. Tiesiskais regulējums neparedz šīs papildatvaļinājuma dienas piesaisti konkrētam datumam, lai vecākiem būtu izvēles iespēja – vai paņemt brīvu dienu lielākā skolas bērna izlaidumā vai citā reizē, piemēram, 1. septembrī.

Likumdevējs arī nav ierobežojis šo tiesību normu ar kādu īpašu papildnosacījumu minētās tiesības ierobežošanā. Tādējādi papildatvaļinājuma diena pienākas ikvienam bērna vecākam, kas, iesniedzot iesniegumu, var darba devējam uzrādīt apliecinošu dokumentu, ka ir bērna tēvs vai māte un bērns vēl nav sasniedzis 14 gadu vecumu.

Papildatvaļinājuma diena nav saistāma ar kopīgi vai šķirti īstenotām bērna aprūpes tiesībām. Tātad nav būtiski, vai bērns dzīvo pie viena no vecākiem vai ar abiem vecākiem kopā.

Tā kā no šā gada likumā noteica vienu papildatvaļinājuma dienu arī par vienu un/ vai diviem bērniem, tos vecākus, kuriem jau bija tiesības uz likumā paredzētajām trim papildatvaļinājuma dienām (ja ir trīs un vairāk bērnu, ja ģimenē ir bērns invalīds), interesējušies, vai arī viņiem ir tiesības vēl uz vienu brīvo dienu, kas būtu papildus jau iepriekš likumā paredzētajām.

Papildatvaļinājuma dienas netiek summētas. Proti, dienu skaits Darba likuma izpratnē nepalielinās, ja, piemēram, bērnam, kas ir invalīds, ir 9 gadi. Tātad darba devējs, vecākam piešķirot papildatvaļinājumu, ņems vērā Darba likuma 151.panta pirmās daļas 1.punktu un piešķirs 3 papildatvaļinājuma dienas, nevis abus papildatvaļinājumus – gan par bērnu invalīdu trīs dienas, gan par to, ka bērns ir vecumā līdz 14 gadiem – vienu dienu.

Vairāk var lasīt LV portāla skaidrojumā "Vecāku tiesības uz papildatvaļinājumu".

Papildatvaļinājuma dienas ir apmaksājamas saskaņā ar Darba likuma 75. pantu: Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma vai apmaksātā papildatvaļinājuma laiku izmaksājamās samaksas summu aprēķina, dienas vai stundas vidējo izpeļņu reizinot ar darba dienu vai stundu skaitu atvaļinājuma laikā.

Ar šo gadu likumā ir iekļauta vēl viena jauna norma – 151. panta trešajā daļā ir noteikts, ka arī ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums tiek pārcelts vai pagarināts darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā.

Iestādēs mazo klašu skolēnu vecākiem brīvdiena, ja ir finansiālas iespējas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. pantā (Atlīdzība) noteikts: valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus, tostarp vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4.klasē.

Darba likums ir tā sauktais "jumta" likums, tādēļ tā normas par jauno papildatvaļinājuma regulējumu vecākiem ar bērniem ir saistošas arī valsts un pašvaldību institūcijās gan amatpersonām, gan tajās strādājošiem darbiniekiem. Tātad, ja iestādē ir rasta iespēja apmaksāt vienu brīvdienu pirmajā skolas dienā, šiem vecākiem tiesības uz Darba likumā noteikto papildatvaļinājumu par bērniem nezūd. To var izmantot jebkurā citā laikā.

Vairāk lasiet lvportālā.lv.